BY JORSSEN AND METROPOOL LET OP, GELD LENEN KOST OOK GELD.*

PRIVACY POLICY THE SHOWROOM

I. Algemeen 

Wanneer u uw persoonsgegevens achterlaat op onze website ‘The Showroom’, bij gebruik van één van de functionaliteiten waarvoor uw persoonsgegevens vereist zijn, of wanneer wij u identificeren via bv. het gebruik van cookies (zie cookie policy), worden uw persoonsgegevens in eerste instantie verwerkt door JMS NV met maatschappelijke zetel te 2630 Aartselaar, Antwerpsesteenweg 26 en ingeschreven in de KBO onder het nummer 0431.561.611, als beheerder van de website.  Daarnaast kunnen uw persoonsgegevens tevens verwerkt worden door een met JMS verbonden derde partij afhankelijk van de handeling/verrichting op onze website. 

Volgende met JMS verbonden derde partijen stellen hun diensten ter beschikking via deze website en afhankelijk van uw handeling/verrichting kan één van onderstaande derden dus tevens toegang krijgen tot uw persoonsgegevens: 

 • Metropool Noord NV: met maatschappelijke zetel te 2900 Schoten, Bredabaan 1/1165-1171 en ingeschreven in de KBO onder het nummer: 0474.174.503
 • Metropool Zuid BVBA: maatschappelijke zetel te 2610 Antwerpen, Boomsesteenweg 427 en ingeschreven in de KBO onder het nummer: 0461.488.386
 • Antwerp Store South NV: met maatschappelijke zetel te 2630 Aartselaar, Antwerpsesteenweg 126 en ingeschreven in de KBO onder het nummer: 0671.754.296
 • Jorssen Noord NV: met maatschappelijke zetel te 2170 Antwerpen, Kapelsesteenweg 1-3 en ingeschreven in de KBO onder het nummer: 0408.334.465
 • Jorssen Zuid NV: met maatschappelijke zetel te 2630 Aartselaar, Antwerpsesteenweg 126 en ingeschreven in de KBO onder het nummer: 0404.265.811

In deze privacy policy verduidelijken wij hoe wij, als JMS, uw persoonsgegevens verzamelen, waarom we ze gebruiken , of ze worden gedeeld met derden, hoelang ze worden bewaard, over welke rechten u beschikt en hoe u uw rechten kan uitoefenen.II. Juridische hoedanigheid van JMS en met JMS verbonden derden

Wij als JMS en de derden zijn elk afzonderlijke verwerkingsverantwoordelijken voor de verwerking van uw persoonsgegevens. De relevante contactgegevens van de betrokken derden vindt u hieronder:

Naam

Email

JMS

privacy@jmsupport.be

Metropool Noord

privacy@metropool.be 

Metropool Zuid

privacy@metropool.be 

Antwerpen Store South

privacy@jorssen.be

Jorssen Noord

privacy@jorssen.be

Jorssen Zuid

privacy@jorssen.be

Wij vestigen er uw aandacht op dat deze privacy policy enkel betrekking heeft op de verwerking van persoonsgegevens door JMS. Het is mogelijk dat uw handelingen/verrichtingen op de website vervolgens verder opgevolgd worden door de betrokken derde, afhankelijk van het geval. Wat de betrokken derde vervolgens doet met uw persoonsgegevens is afhankelijk van uw handeling/verrichting en de verdere opvolging daarvan en is de exclusieve verantwoordelijkheid van de betrokken derde. Wij raden u daarom aan om tevens de privacy policy te raadplegen van de betrokken derde, die op dat moment de relevante verwerkingsverantwoordelijke is voor de verwerking van uw persoonsgegevens. 

Dit privacybeleid geldt evenmin voor producten en diensten van andere, niet met JMS verbonden derden, waarvoor wij u aanraden het betreffende privacybeleid van zulke derden te raadplegen.III. Welke persoonsgegevens verwerken we?

Wij verwerken louter de persoonsgegevens die u ofwel zelf achterlaat op onze website om uw verzoeken te kunnen behandelen, dan wel de persoonsgegevens die we automatisch via cookies verzamelen: 

 • uw identiteitsgegevens en contactgegevens (bv. naam, voornaam, telefoonnummer en email adres), zoals u die ons bezorgt.
 • uw IP-adres, voor meer informatie hierover raadpleeg de cookiepolicy. IV. Waarom worden uw persoongegevens verwerkt?

Doel 

Wettelijke basis

 • Opvolging van uw verzoek op de website, zoals bv: “bel mij terug”, “aanvraag informatie formulier”, proefrit reservatie en aanvraag tot inruil offerte. 

Uitvoering van de overeenkomst

 • Voor marketingdoeleinden via cookies die geplaatst worden op onze website

ToestemmingIndien wij uw persoonsgegevens verder zouden verwerken voor een ander doeleinde dan degene die hierboven vermeld worden, zullen wij u hiervan voorafgaand op de hoogte brengen. V. Worden uw persoonsgegevens gedeeld met anderen? 

Uw persoonsgegevens worden nooit zomaar verkocht of doorgegeven aan derden met commerciële bedoelingen.

De enige wijzen waarop uw persoonsgegevens aan derden doorgegeven kunnen worden, zijn:

 • U geeft uw voorafgaande uitdrukkelijke toestemming daartoe;
 • Er is sprake van een wettelijke verplichting voor ons tot doorgifte van de persoonsgegevens in het kader van (het voorkomen van) fraude en misbruiken;
 • Wij doen beroep op (technische) partners om een deel van de overeenkomst met u uit te kunnen voeren, in welk geval wij ervoor zorgen dat deze derden dit privacy beleid ook naleven;

Zoals reeds toegelicht bij artikel I. worden uw persoongegevens mogelijk gedeeld met de betrokken derden afhankelijk van uw handelingen/verrichtingen op onze website, met name wanneer een betrokken derde een handeling/verrichting verder dient op te volgen, gelet op de aard ervan. Het opgeven van uw persoonsgegevens door uzelf impliceert dan ook noodzakelijkerwijs de toestemming voor de doorgifte aan de betrokken derde. VI. Hoelang worden uw persoonsgegevens bewaard?

Uw persoonsgegevens worden enkel bijgehouden voor de duur nodig voor voornoemde doeleinden, d.w.z. 

 • Voor de opvolging van uw verzoek, tot 6 maanden na het laatste contact.
 • Met het oog op direct marketing via cookies, gedurende het actief zijn van de betreffende cookies, dan wel tot op het moment dat u uw cookie settings wijzigt. VII. Welke rechten heeft u? 

U heeft verschillende rechten m.b.t. uw persoonsgegevens die verzameld worden in het kader van uw handelingen/verrichtingen op onze website die u kan uitoefenen door contact met ons (JMS) op te nemen, via de hogerstaande contactgegevens. 

 • Inzage van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben en die door ons verwerkt worden, desgevallend het laten verbeteren van onjuiste/onvolledige persoonsgegevens of het laten verwijderen van persoonsgegevens, alsook – in bepaalde gevallen – het laten beperken van de verwerking van uw persoonsgegevens of het zich verzetten ertegen.
 • De overdracht van uw persoonsgegevens ofwel via het u verstrekken ervan in een leesbare vorm, dan wel de rechtstreekse overzending ervan door ons aan de door u aangeduide derde dienstverlener.
 • Het intrekken van een eerder gegeven toestemming tot verwerking van persoonsgegevens.
 • Het indienen van een klacht bij de toezichthoudende overheid, onder meer indien u niet tevreden zou zijn over de behandeling van uw vraag of klacht door ons, via volgende gegevens:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
+32 (0)2 274 48 00

contact@apd-gba.be

-   Het u verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden.